Buradasınız: Ana sayfa - SGK - SSK SGK Sorular ve Cevaplar

SSK SGK Sorular ve Cevaplar

SSK  SGK Sorular ve Cevaplar

 

Soru 1

SSK emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. Hastalandığım taktirde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Cevap 1

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan 4/a  SSK emeklileri, hastalanmaları durmunda geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmaları mümkün değildir.

 

Soru 2

 

SSK 4/a  emeklisiyim. Bağ-Kur 4/b   sigortalısı olarak çalışmaya başladığımda, sosyal güvenlik destek primi kesintisi için sgk kurumuna bildirge vermem gerekir mi?

 

Cevap 2

 

Bağ-Kur  4/b  sigortalısı olarak çalışmaya başladığınızda, 4/b kapsamında  Bağ-Kur tescil kaydınızı yaptırmanız halinde bilgisayar ortamında emekli aylığınızdan kesinti yapılacaktır.

 

Soru 3

 

Emekli Sandığı 4/c  emeklisi olduğum halde seçimlerde muhtar seçildim. Yeni Kanuna göre emekli aylıklarımdan sosyal güvenlik destek primi kesilecek mi?

 

Cevap 3

 

5510 sayılı Kanuna göre aylıklarınızdan; 2009 yılı için %13 2010 yılı için %14 2011 yılı için %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacaktır

 

 

Soru 4

Bağ-Kur emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. İş kazası geçirmem halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

 

Cevap 4

Bağ-kur emeklisi olarak Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışırken, iş kazası geçirmeniz halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

 

Soru 5

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan borçlanmalar ne şekilde değerlendirilecektir?

 

Cevap 5

5510 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler uzun ve kısa vadeli sigortalar yönünden sigortalının borçlanmayı yaptığı tarihteki statüsüne göre belirlenecek; ancak personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri ile seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, Kanunun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında değerlendirilecektir.

 

 

Soru 6

1/10/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olup bu tarihten önce veya sonra aylık bağlananlar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilecekler mi?

 

Cevap 6

2008 Ekim ayı başından önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra sosyal güvenlik destek pirimi ödeyerek çalışmaya devam edenler, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabileceklerdir.

 

Soru 7

SGK’dan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde aldığım dul maaşım kesilir mi?

 

Cevap  7

Dul eşlerin çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık almaları eşlerinden dolayı ölüm sigortasından aylık almalarına engel değildir.İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

 

Soru 8

Mükelleflerin yanında çalışan işçilerin almış oldukları 1 veya 2 günlük raporlarını SGK ‘ya bildirmek zorunda mıyız?

 

Cevap 8

Hastalık halinde ilk 2 gün geçici iş göremezlik geliri ödenmediğinden 2 günlük raporların SGK’ya bildirilme zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazası durumunda iş kazası tutanağının bildirimi gerektiğinden bunların raporlarla birlikte SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Soru 9

Alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar SGK’ya nasıl bildirilir?

 

Cevap  9

Alt işveren, asıl işverinin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, SGK’dan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

 

Soru 10

SSK 4/a  sigortalısıyım. 180 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan iş yeri ve işte çalışıyorum. Ben ve işverenimden tahsil edilecek olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları nedir?

 

Cevap  10

5510 sayılı Kanun uyarınca, Kanunun 4/a kapsamında hizmet akdine tabi olarak bir işveren tarafından çalıştırılan (eski SSK) sigortalının, çalışmalarının 180 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 3 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi % 9, işveren hissesi % 14 olmak üzere toplam % 23 olacaktır.

 

 

Soru 11

BAĞ-KUR ‘luların hastalanmaları halinde, yol giderleri ödenecek mi?

 

Cevap  11

5510 Sayılı Kanun’un 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı kapsamında olanların yol gideri,gündelik ve refakatçi giderleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

 

Soru 12

Ücretsiz olarak çalışan sigortalıların günlük kazançları ve primleri nasıl hesaplanır?

 

Cevap  12

Ücretsiz olarak çalışan sigortalıların günlük kazancı, asgari ücretin otuzda biri üzerinden hesaplanır. Bu durumdaki sigortalıların primlerinin tümü işverenleri tarafından ödenmektedir.

 

 

Soru 13

Sürekli görevle işverenim tarafından yurt dışına gönderildim. Sağlık giderlerim Kurumunuzca ödenir mi?

 

Cevap  13

Sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın hizmet bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla kurumca karşılanır. . NOT: Sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde, sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenir

 

Soru 14

SSK  İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri hangileridir?

 

Cevap  14

SSK İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri şunlardır; 1- Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 2-Yoğun bakım hizmetleri, 3-Yanık tedavisi hizmetleri, 4-Kanser tedavisi(Radyoterapi, kemoterapi,radyo izotop tedavileri), 5-Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, 6-Organ,doku ve kök hücre nakilleri, 7-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 8-Diyaliz tedavileri, 9-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, için SUT’un Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret uygulaması ile öğretim üyesi tarafından yatarak verilen sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.

 

Soru 15

Hekim ve diş hekimi muayenesi için ödenmesi gereken muayene katılım payı ücretleri ne kadardır?

 

Cevap  15

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir; Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında : 2 TL İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında : 8 TL Özel sağlık kurumlarında : 15 TL Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde katılım payı alınmaz. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapılır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı alınmamaktadır.

 

 

Soru 16

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı alınacak mı?

 

Cevap  16

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 TL muayene katılım payı alınacaktır. Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde katılım payı alınmayacaktır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı alınmamaktadır.

 

Soru 17

SSK ‘lı hastalar, SSK ile sözleşme imzalamış özel sağlık hizmeti sunucusuna her alanda başvurabilirler mi?

 

Cevap  17

Özel sağlık hizmeti sunucularına, Kurumla sözleşmeli olduğu branşlarda başvuru yapabilirler.

 

Soru 18

İlave ücret alınmayacak kişiler kimlerdir?

 

Cevap  18

Aşağıda belirtilen hak sahipleri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz. *1005 sayılı Kanunla İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, *2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, *Harp malüllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler.

 

Soru 19

Üç yıldan az evli çiftler tüp bebek tedavisi alabilir mi?

 

Cevap  19

Tüp bebek tedavilerinin tamamında 3 yıllık evlilik şartı aranmamaktadır. Ancak “açıklanamayan infertilite” vakalarında 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır. Uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğininin (SUT) “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde tüp bebek tedavisinden yararlanılabilmektedir.

 

Soru 20

SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınabilir mi?

 

Cevap  20

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortlalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz.

 

 

Soru 21

Kamu personelinin ayakta tedavi olmaları halinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı tahsili ne şekilde yapılacaktır?

 

Cevap  21

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili; * Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerine ait 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce tahsil edilecektir. * İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL olarak öngörülen katılım payı eczanelerce tahsil edilecektir. * Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL olarak öngürülen katılım payının; 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanece tahsil edilecektir. * Kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, katılım payı tutarının hesaplanmasında 3 TL indirim uygulanır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı alınmamaktadır.

 

 

Soru 22

Kolostomi torbalarını hangi sürelerde reçeteye yazdıralabilirim?

 

Cevap  22

Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2 (iki) aylık dozlar halinde;

 

Soru 23

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) emeklilerinin diş tedavilerinde kaç adet implant bedeli Kurumca ödenmektedir?

 

Cevap  23

Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenlere; her bir çene için en fazla dört adet implant bedeli SUT bedelleri dikkate alınarak ödenir.

Comments are closed.

ido kredi